Thay Vỏ iPhone 7 Plus vàng bóng

Liên hệ

Giá đã bao gồm công thay thế, không phát sinh thêm chi phí nào khác.

  • Thời gian thay: 60 phút
  • Bảo hành: Không bảo hành
  • Trực tiếp xem toàn bộ quy trình thay thế

Hotline: 09851617180967778899

Danh mục:
Chỉ đường
Chỉ đường
Liên hệ
// Thêm thứ tự sản phẩm trong WooCommerce jQuery(function($){ //alert('sdfsd;'); $(".saveorderingdddd").click(function(){ var post=document.getElementsByName('post[]'); var post_ids ='';for(key=0; key < post.length; key++) { if(key == 0){ post_ids =post[key].value; }else{ post_ids = post_ids+","+post[key].value; } //your code goes here } var order=document.getElementsByName('ordering[]'); var orderings ='';for(key=0; key < order.length; key++) { if(key == 0){ orderings =order[key].value; }else{ orderings = orderings +","+order[key].value; } //your code goes here } $.ajax({ type: 'POST', url: ordering_ob.ajaxurl, data:{action: 'ordering',post_ids:post_ids,orderings:orderings}, success: function(data){ console.log(data); if(data == "data"){ location.reload(); } } }); return false; }); });
1
Bạn cần hỗ trợ?